สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม : Cultural Environment
 
 
ตาราง 1 จำนวนแหล่งศิลปกรรมที่ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม
Table 1 Number of conservation cultural environment proclaimed as cultural heritage site
    2547
2004
จำนวนแหล่งศิลปกรรมที่ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม Number of conservation natural environment proclaimed as natural heritage site
2,087
ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: Office of Natural Resources and Environment Policy and Planning, Ministry of Natural Resources and Environment