มลพิษจากสารอันตราย : Pollution from Hazardous Materials
 
       
 
 
ตาราง 1 ปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ตัน)
Table 1 Agricultural use of pesticide (Ton)
    2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
ปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ตัน) Agricultural use of pesticide (Ton)
20,790
24,059
25,452
27,127
23,230
33,969
31,002
37,039
39,634
50,331
ที่มา: สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Source: Bureau of Agricultural Economic ResearchPollution Control Department, Ministry of Agricuture and Cooperatives
 
 
ตาราง 2 จำนวนการเกิดอุบัติภัยจากสารอันตราย (ครั้ง)
Table 2 Number of hazardous substance accidents
    2543 2544 2545 2546 2547
2000 2001 2002 2003 2004
รวม Total 20 24 27 28 29
  - รั่วไหล   - Leak 17 17 13 16 17
  - เพลิงไหม้   - Fire 1 5 11 3 3
  - ระเบิด   - Bomb 2 2 3 9 9
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment
 
 
ตาราง 3 อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการนำเข้าสารอันตราย (ร้อยละ)
Table 3 Percentage change of imported hazardous substance
    2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ปริมาณการนำเข้าสารอันตราย (ล้านตัน) Imported hazardous substance (million ton)
1.31
1.37
1.75
1.76
2.26
2.79
3.01
3.23
3.40
3.22
3.11
3.37
3.54
4.59
5.38
4.60
4.81
อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการนำเข้าสารอันตราย Percentage change of imported hazardous substance
-
4.58
27.74
0.57
28.41
23.45
7.89
7.31
5.26
-5.29
-3.42
8.36
5.04
29.66
17.21
-14.50
4.57
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment
 
 
ตาราง 4 อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตสารอันตราย (ร้อยละ)
Table 4 Percentage change of produced hazardous substance
    2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ปริมาณการผลิตสารอันตราย (ล้านตัน) Produced hazardous substance (million ton)
1.23
1.44
2.40
2.74
5.88
6.61
8.89
9.70
9.80
9.87
14.23
24.74
28.00
22.30
24.68
อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตสารอันตราย Percentage change of produced hazardous substance
-
17.07
66.67
14.17
114.60
12.41
34.49
9.11
1.03
0.71
44.17
73.86
13.18
-20.36
10.67
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment