ทรัพยากรป่าไม้ : Forest Resources
 
     
       
 
ตาราง 1 พื้นที่ป่า (ไร่)
Table 1 Forest area (rais)
  2504 2516 2519 2521 2525 2528
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2547
1962 1974 1977 1979 1983 1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2004
พื้นที่ป่า Forest area 171,017,013 138,578,125 124,010,625 109,515,000 97,875,000 94,291,349 91,294,152 89,880,182 89,635,625 87,488,536 85,436,251 84,344,169 83,450,625 82,801,563 82,178,161 81,808,415 81,441,164 81,076,428 80,610,219 106,319,250
104,744,363
ที่มา: กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: Royal Forest Department, Ministry of Natural Resources and Environment
 
ตาราง 2 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ตารางกิโลเมตร)
Table 2 Area protected to maintain biological diversity to serface area (sq.km.)
    2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 พื้นที่ป่าอนุรักษ์  Area protected 30,867.61 34,239.29 44,317.72 46,383.71 47,286.18 48,862.07 49,282.41 50,677.35 51,857.21 54,515.14 57,935.74 60,986.74 66,495.16 68,888.95 68,945.70 70,511.60 72,610.89 74,995.04 76,019.97 78,529.78 84,037.14 89,516.51 89,602.89 90,616.28 90,972.80 91,289.24
 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  - Wildlife Sanctuary 18,665.38 19,922.68 19,922.68 19,922.68 19,919.68 20,261.48 20,359.82 21,736.73 21,736.60 22,184.89 24,313.97 25,313.97 26,061.45 27,867.24 27,975.38 28,608.63 29,185.82 30,986.96 32,011.89 32,671.84 33,433.51 34,848.80 34,897.76 35,911.15 35,748.99 35,748.99
 - อุทยานแห่งชาติ  - Natural Park 9,329.15 11,443.53 2,1521.96 23,587.95 24,493.42 25,727.51 26,049.51 26,576.26 28,156.25 30,365.89 31,816.18 33,867.18 38,695.50 39,283.50 39,283.50 40,216.15 41,738.25 42,332.26 42,332.26 44,182.12 48,927.81 52,226.10 52,263.52 52,263.52 52,782.20 52,782.20
 - ป่าชายเลน  - Mangrove Area 2,873.08 2,873.08 2,873.08 2,873.08 2,873.08 2,873.08 2,873.08 1,964.36 1,964.36 1,964.36 1,805.59 1,805.59 1,738.21 1,738.21 1,686.82 1,686.82 1,686.82 1,675.82 1,675.82 1,675.82 1,675.82 2,441.61 2,441.61 2,441.61 2,441.61 2,758.05
ที่มา: กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: Royal Forest Department, Ministry of Natural Resources and Environment
 
ตาราง 3 ต้นทุนการควบคุมไฟป่า (บาทต่อไร่)
Table 3 Unit cost of fire control (baht:rai)
    2542 2543 2544 2545 2546
1999 2000 2001 2002 2003
ต้นทุนการควบคุมไฟป่า (บาท/ไร่) Unit cost of fire control (Baht:rai) 7.07 6.86 7.03 12.04 11.11
ที่มา: กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: Royal Forest Department, Ministry of Natural Resources and Environment
 
ตาราง 4 ปริมาณการใช้ไม้สุทธิภายในประเทศ
Table 4 Percentage change of domestic forest product consumption
    2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ปริมาณไม้ใช้ภายในประเทศ (พันลูกบาศก์เมตร) Domestic Wood Consumption (1,000 cum.) 2,990.50 3,373.70 3,748.00 3,454.50 3,888.70 3,179.30 4,065.60 3,418.00 3,150.30 2,338.60 1,186.30 1,542.20 1,182.10 1,440.70 1,037.30
1,162.60
241.30
ปริมาณไม้นำเข้า (1000 ลบ.ม.) Import Wood (1,000 cum.) 1,123.50 2,508.00 3,341.00 3,280.80 3,814.40 3,168.20 4,065.70 3,463.60 3,151.80 2,358.60 1,239.70 1,723.60 1,514.40 1,802.30 2,565.90
2,248.30
2,030.40
ปริมาณการใช้ไม้สุทธิภายในประเทศ (1000 ลบ.ม.) Domestic forest product consumption (1,000 cum.) 1,867.00 865.70 407.00 173.70 74.30 11.10 -0.10 -45.60 -1.50 -20.00 -53.40 -181.40 -332.30 -361.70 -1528.60 -1085.70 -1789.10
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) Growth Rate (%)
-
-53.63
-52.99
-57.32
-57.23 -85.06 -100.90 45,500.00 -96.71 1,233.33 167.00 239.70 83.19 8.82 322.73 -28.97 64.79
ที่มา: กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: Royal Forest Department, Ministry of Natural Resources and Environment
 
ตาราง 5  จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชน
Table 5  Community forest area
    2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
จำนวนป่าชุมชนภาคเหนือ (หมู่บ้าน) Community forest area of North Region (villages) 172 94 97 97 99 175 204 201 201 210 237 243 253 229 218 212 225 192
จำนวนป่าชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หมู่บ้าน) Community forest area North East Region (villages) 199 239 238 233 212 210 229 210 222 275 300 300 299 292 301 325 334 391
จำนวนป่าชุมชนภาคกลาง (หมู่บ้าน) Central Region(villages) 13 48 51 48 61 95 112 111 99 121 126 126 123 93 98 95 107 94
จำนวนป่าชุมชนภาคใต้ (หมู่บ้าน) South Region (villages) 0 11 6 14 20 20 55 78 78 94 103 103 103 86 83 68 74 63
รวมจำนวนป่าชุมชนทั้งประเทศ (หมู่บ้าน) Community forest area (villages) 384 392 392 392 392 500 600 600 600 700 766 772 778 700 700 700 740 740
รวมพื้นที่ป่าชุมชน (ไร่) Community forest area (rais)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
203,314
230,434
329,020
100,725
1,090,000
ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: National Park, Wildlife and Plant Conservation Department, Ministry of Natural Resources and Environment