มลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูล : Pollution from Solid Waste and Night Soil
 
     
 
 
ตาราง 1 ปริมาณการผลิตขยะชุมชน (ล้านตัน)
Table 1 Municipal waste generation (Million Ton)
   
2535
2536
2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 2005
 ปริมาณการผลิตขยะชุมชน (ล้านตัน)  Municipal waste generation (Million Ton)
10.78
11.18
12.05
12.59
13.15
13.54
13.60
13.83
13.93
14.10
14.32
14.40
14.60
14.33
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment
 
 
ตาราง 2 ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่นำกลับมาใช้ใหม่ต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
Table 2 Percentage of solid waste recycled
    2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ (ล้านตัน) solid waste recycled (million ton) 1.50 1.60 1.80 2.00 2.20 2.60 2.80 3.10 3.10
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ล้านตัน) solid waste (million ton) 13.54 13.60 13.83 13.93 14.10 14.32 14.40 14.60 14.33
ร้อยละ Percentage 11.08 11.76 13.02 14.36 15.60 18.16 19.44 21.23 21.63
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment
 
 
ตาราง 3 ปริมาณการผลิตมูลฝอยต่อคนต่อวันในเขตเมือง (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน)
Table 3 Solid waste per capita per day
    2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ปริมาณการผลิตมูลฝอยต่อคนต่อวันในเขตเมือง (กิโลกรัม/คน/วัน) Solid waste per capita per day (kilogram) 1.31 1.41 1.57 1.68 1.78 1.96 1.82 1.86 1.83 1.20 1.20 1.19 1.24  
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment
 
 
 
ตาราง 4 ร้อยละของปริมาณขยะอุตสาหกรรมที่นำกลับมาใช้ใหม่ต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ร้อยละ)
Table 4 Percentage of industrial waste recycled
    2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ปริมาณขยะอุตสาหกรรมที่นำกลับมาใช้ใหม่ (ล้านตัน) Industrial waste recycled (million ton)
5.40
4.70
5.20
4.80
5.10
5.50
6.00
8.30
ปริมาณขยะอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น (ล้านตัน) Industrial waste (million ton)
18.8
12.40
11.70
10.80
11.30
11.40
12.30
14.60
ร้อยละ Percentage
29.00
38.00
44.00
44.00
45.00
48.00
49.00
57.00
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment
 
 
ตาราง 5 จำนวนบริษัทที่รีไซเคิลขยะประเภท 105 และ 106 (แห่ง)
Table 5 Number of recycled plants (105, 106)
    2545 2546 2547 2548
2002 2003 2004 2005
รวม (แห่ง) Total
20
76
194
201
จำนวนโรงงานประเภท 105 Number of recycled plants: 105
9
45
146
166
จำนวนโรงงาน ประเภท 106 Number of recycled plants: 106
11
31
48
35
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment