มลพิษจากของเสียอันตราย : Pollution from Hazardous Waste
 
     
 
ตาราง 1 ปริมาณของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม (ล้านตัน)
Table 1 Hazardous waste from industrial sector (million ton)
    2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ปริมาณของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม Hazardous waste from industrial sector 0.78 0.89 0.99 1.10 1.60 1.40 1.31 1.25 1.29 1.31 1.40 1.41 1.41
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment
 
 
 
ตาราง 2 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน (ล้านตัน)
Table 2 Hazardous waste from communities (million ton)
    2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน Hazardous waste from communities 0.29 0.32 0.36 0.38 0.28 0.32 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment
 
 
ตาราง 3 ปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้น (ตัน)
Table 3 Infectious waste (ton)
    2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ปริมาณขยะติดเชื้อ Infectious waste
87,990
17,280
111,000
122,400
n.a.
18,200
19,665
21,000
13,250
15,300
20,000
22,500
20,000
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Source: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment